Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Algemeen

INTEGRATIVA hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. INTEGRATIVA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van INTEGRATIVA. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren en accepteer je dit privacybeleid.

2. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

INTEGRATIVA is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens
:
INTEGRATIVA, Processieweg 7, 9620 Sint Maria Oudenhove

 • 2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door INTEGRATIVA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

- Om te kunnen deelnemen aan de opleidingen van INTEGRATIVA (uitvoering overeenkomst)
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • 2.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken, die nodig zijn voor onze dienstverlening of om jou informatie te sturen:

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, cv, beroep, gevolgde opleidingen, gegevens werkgever, werkpopulatie, facturatiegegevens

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, dieetverzoeken, allergieën

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.
Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

 • 2.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door Ludwig Cornil, de zaakvoerder van INTEGRATIVA en Barbara Vermassen, administarief bediende.

 • 2.4 Verstrekking aan derden
 • De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 • 2.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 • 2.6 Bewaartermijn

INTEGRATIVA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. INTEGRATIVA verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik.

 • 2.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • • Alle personen die namens INTEGRATIVA van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • 2.8 Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

 • 2.9 Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

 • 2.10 Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.
Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 • 2.11 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.
Je kan daartoe een eenvoudig verzoek mailen naar info@integrativa.be.

Vermeld steeds:
• Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
• E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
• Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 • 2.12 Klachten

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 • 2.13 Wijziging privacyverklaring

INTEGRATIVA kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 16/8/2019.